21°C
domenica 26 mag
 • Quella conversione vastasa di un siciliano qualunque

  «Cosa fitusa e ‘nutuli arrassati ri ‘cca e v’allavancati a ghiri ‘u largu, ‘un t’apprisintari cchiù cca dd’intra!

  Va rruobba vino a n’autro cunsuntu e muriaru coma a tia!

  Chi ti manciassiru i cani!!!».

  «Pezz’i merda mi struppio’ ‘u vrazzu…ajae…tale’ m’allurdavi tuttu….’nca porcu……
  ‘Nca s’arriniscissi sulu ppi ‘nna vota a truvare ‘na motivazioni…sulu una…pi accapiri ‘nca ppicchì Diu ‘unn’assisti la genti disgrazziata e bisuggnusa..iu..’u giuru,’ncampo sta me vita ‘nutuli, ca m’arrisittassi ‘u cori e ‘a raggia ca m’abbruccia ‘nta’ ll’arma.

  Accamora rumpissi ‘u cielu e pigghiassi a cavuci tutti ‘i santi!
  ‘Nvece ‘un truovu confortu e Diu ‘un m’arrispunni mancu si ‘gghieccu vuci ‘n celu!
  ‘U cori m’avvampa e sfasa la me testa.
  Diu picchì n’arridduci accussi?! A tia ti piaci staritinni dda ‘ncapu e tinni futti si ‘cca n’ammazzamu comu l’armali!
  Picchì nni fai suoffriri finu a muoriri, addisiannu tutta ‘a vita sulu ri campari filici?!
  Picchì semu disgraziati e ‘nutuli ‘nmezzu a tanta genti?!».

  Sdivacatu ‘nterra mentri chianciu ri raggia ‘u celu m’arrispunni.

  «Figghiu meo risgrazziato, ma t’adduni quantu siti armali e senza Diu?!
  Chi minchia mi ‘nquitati si siti ‘i primi ca vinni futtiti r’a vostra vita e v’addisiati l’unu cu l’autro ‘a morti?!».

  «Signuruzzu miu, iu…..??!! Nca’ putissi muori uora risgraziatu si pensu e fazzu chistu!».

  «’Un lui fai cannavazzu…..???? Ch’ammanca picca p’arrivarici allura!
  ‘U to cori è chinu ‘i raggia come tutti i chistiani fitusi ri ‘stu munnu.
  Figghiazzi ri buttana vi rietti a tutti la giusta via, scannannu lu me cori pii sbacantarivi tuttu l’amuri meo ‘ncapu.
  Cosazze nutuli puru un figghiu, patre snaturato, mi facistivu ammazzari ppi farivi accapiri comu si campa filici e comu arrivari alla sarvizza divina».

  «Signuruzzu ma iu ‘u sacciu e l’accapivi….».

  «Tu ‘unn’accapisti ‘na minchia!

  Asinno’ ti sbattissi e t’arrabbattassi pi fari accapiri a tutti comu si campa filici e puru come si mori sireni.
  Nca’ putissivu campari puoveri ma filici……macari puru picca ma chini d’amuri…..putissivu essiri tutti frati.
  ’Nveci….puahhh…schifu ra tierra, v’arrubbati la vita unu cu l’autro!
  E uora tu mi scassi ‘a minchia a mia, m’addumanni picchì campati accussi’ e picchì ‘un vi dugnu assistenza e confortu?! ‘Nca curnutu iu si mm’ammiscu ancuora!!!»

  «No Signuruzzu ‘unn’abbannunari!«

  ‘Nca sinno’ ‘i chistiani addiventanu veru armali senza Diu se am’abbarari unu ccu l’autro!!
  Addivintassimu peggiu r’accussi!»

  «Figghiu meo ‘un v’abbannuno e sugnu sempri ‘cca ma porcazza ra miseria buttana ma su ‘un m’aiutati e ‘un mi circati comu minchia v’aiuto??!!

  Comu accuordo tutti sti chistiani chi mi scappanu comu piecori??!!
  Unn’aviti accurpari mai Diu ppi li curpi chi hannu li chistiani ca si scordanu puru ca iu esistu e ca si scuordanu l’unica vera arrispuosta a tutti li mali e tutti li torti.
  Iu chiddu ca avia a fari ‘u fici, un puozzo campari au postu vostru o canciarivi la testa.
  Addivintassivu senza arma e senza vita s’un fussivu libberi di fari a vita chi vuliti……ognuna diversa di l’autra.
  Si ‘un vi lassu libberi allullura ‘un v’amu…..ma iu vi amu assai e assai soffro pi tuttu ‘u munnu«.

  «Signuruzzu è truoppo ranni n’amuri accussì ca iu ‘un n’arrinesciu a ccapirlu e mancu la to’ sofferenza.
  Ma accapisciu ca si lu me cori muori ri truoppo doluri pi ‘sta me vita risgraziata allora lo to cori è strazzato e macinato pi corpa di tutta l’umanitate.
  Pirdonami Signuruzzu meo….».

  «Ma va’ scassaci ‘a minchia!
  ‘Un m’adimmanari pirdono ma cancia la toì vita p’aiutari l’autri chistiani a campari filici e moriri sireni…….ddicci a tutti nca’ chistu si chiama Amuri.
  Amuri ppi l’omini…..Amuri pi la vita……Amuri pi Diu»

  «Se Signuruzzu, la me vita è tua. La me vita la dugnu all’Amuri di Diu…..».

  Iyooo…..iyo…..iyo….

  «Ma…..ma chi min….ehm…..cosa assucceri?? M’avia addummisciutu ‘nterra??
  Sciccareddu runni veni, a ccu apparteni?? ‘Un po’ essiri ca m’assunnavi…..!
  ‘U Signuri mi parro’, sugnu sicuru!

  Iu ‘u sacciu chi cci fai tu cca, ti mannò ‘u Signuruzzu.
  ‘Nca bonu ‘ncumicciamu, amuninni r’i paisi ‘npaisi, ri casa ‘ncasa e circamu d’arrialari l’Amuri di Diu.
  Am’addari l’unica filicità pi campari filici e moriri sireni!
  Iu m’addannavu l’arma e m’arraggiava ‘u cori senza accapiri chi l’unica vita è l’Amuri!».

  Ospiti
 • Un commento a “Quella conversione vastasa di un siciliano qualunque”

  1. non ci capisco niente

 • Lascia un commento (policy dei commenti)

  Ricevi un'e-mail se ci sono nuovi commenti o iscriviti.

x
Segui Rosalio su facebook, X e Instagram